Calendari laboral i de dies inhàbils

Calendari laboral i de dies inhàbils

 

Calendari de dies inhàbils – BOE

Informació sobre el calendari de dies inhàbils

Les actuacions administratives han de realitzar-se dins del temps -terminis i termes- que per a elles s'assenyalin. Aquesta regla obliga per igual a les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques competents per a la tramitació dels assumptes administratius i als interessats en els mateixos que també hauran de cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius. Les actuacions "fora de temps" repercuteixen tant en els actes -un recurs presentat fora de termini és improcedent- com en les persones que tenen responsabilitat en la formalització de l'acte-el funcionari que triga més del temps establert a resoldre un determinat tràmit incorre en responsabilitat-

El còmput de terminis en la tramitació administrativa té una certa complexitat perquè cal tenir en compte tres elements:

  • la mesura del temps en què el termini ve donat (dies, mesos, anys)
  • el dia en què comença a comptar-se el termini (dia inicial)
  • el dia en què acaba el termini (dia final)

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques recull en el seu article 30.7 que l'Administració General de l'Estat, amb subjecció al calendari laboral oficial, fixarà, en el seu respectiu àmbit, el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmputs de terminis, excloent els dissabtes d'aquest còmput, d'acord amb l'article 30.2.

Aquest calendari ha de publicar-se per a coneixement de tots els ciutadans abans del començament de cada any i la seva publicació es realitza en el diari oficial corresponent i en altres mitjans de difusió que garanteixen el seu coneixement.

D'acord amb la Resolució de 28 de setembre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableix el Calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmputs de terminis, en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2016, a partir del dia 2 d'octubre de 2016, seran dies inhàbils, en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, a l'efecte de còmputs de terminis:

  1. En tot el territori nacional: els dissabtes, els diumenges i els dies declarats com a festes d'àmbit nacional no substituïbles, o sobre les quals la totalitat de les Comunitats Autònomes no ha exercit la facultat de substitució.
  2. En l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes: aquells dies determinats per cada Comunitat Autònoma com a festius.
  3. En els àmbits territorials de les Entitats que integren l'Administració Local: els dies que estableixin les respectives Comunitats Autònomes en els seus corresponents calendaris de dies inhàbils.

A dalt

Còmput de terminis

L'article 48 de la LRJAPPAC estableix el sistema de còmput de terminis en la tramitació de procediments administratius en funció de si aquests s'assenyalen en dies, mesos o anys:

  • Si els terminis s'assenyalen en dies: s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els diumenges i els declarats festius. Quan els terminis s'assenyalin per dies naturals, es farà constar aquesta circumstància a les corresponents notificacions. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir de l'endemà a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.
  • Si el termini es fixa en mesos o anys: aquests es computaran a partir de l'endemà a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o desestimació per silenci administratiu. Els terminis per mesos i per anys s'entendran naturals, sense descomptar els dies inhàbils. Si en el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes.

Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. A més, quan un dia fos hàbil en el Municipi o Comunitat Autònoma en què residís l'interessat, i inhàbil en la seu de l'òrgan administratiu, o al revés, es considerarà inhàbil en tot cas.

A dalt