Carta de servizos

Carta de servizos

 

O artigo 6.2 do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro (PDF, aprox. 510 KB), polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño (PDF, aprox. 936 KB), de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos menciona, dentro dos servizos que as sedes electrónicas poñerán ao dispor dos cidadáns, a carta de servizos e carta de servizos electrónicas.

Hai que ter en conta que as referencias contidas nesta norma á Lei 11/2007, do 22 de xuño, deberán entenderse efectuadas a aquelas disposicións da Lei 39/2015, do 1 de outubro (Ref. BOE-A-2015-10565) que regulen a materia, segundo se establece no apartado 3 da súa disposición derrogatoria única.

No artigo 8.1 do Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración pública (PDF, aprox. 266 KB), estas cartas defínense como o instrumento a través do cal os órganos, organismos e entidades da Administración xeral do Estado informan os cidadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que os asisten en relación con aqueles e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.

En relación cos contidos e servizos aos que se accede a través da sede electrónica central do Ministerio, pódense consultar as seguintes cartas de servizos: