Validacions

Validacions

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat Seu

Segons estableix l'article 6.1 d) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009 (PDF, aprox. 436,20 KB), pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007 d'Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. (22/06/2007) (PDF, aprox. 532 KB), tota seu electrònica disposarà d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, que estarà accessible de manera directa i gratuïta.

S’ha de tenir en compte que les referències contingudes en aquesta norma a la Llei 11/2007, de 22 de juny, hauran d'entendre's efectuades a aquelles disposicions de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Ref. BOE-A-2015-10565 que regulin la matèria segons s'estableix en la seva disposició derogatòria única 3.

Per a això, el Ministeri de la Presidència ofereix la plataforma VALIDE, a través de la qual podrà verificar la validesa del certificat de la Seu Electrònica de Guàrdia Civil, de manera directa i gratuïta.

Els certificats de seu tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen a través d'un canal segur i una oficina pública reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

 

Signatura Electrònica

A través de les seus electròniques es realitzen totes les actuacions, procediments i serveis que requereixin l'autenticació de l'Administració Pública o dels ciutadans per mitjans electrònics.

Els mitjans d'autenticació dels ciutadans per poder interactuar amb l'Administració en les ocasions en les quals es requereix identificació segura són els que es recullen en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Ref. BOE-A-2015-10565 (PDF, aprox. 532 KB)

  • Sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat, per a persones físiques.
  • Sistemes de signatura electrònica avançada, incloent els basats en certificat electrònic reconegut, admesos per les Administracions Públiques.
  • Altres sistemes de signatura electrònica, com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per totes dues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinin.

Per a obtenir informació sobre què és la signatura electrònica, com pot obtenir-se, qui pot proporcionar-la, com i quan ha d'utilitzar-la accedeixi a la informació que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) posa a la seva disposició a través de CERES

La Guàrdia Civil posa a la seva disposició una aplicació que li permet comprovar i verificar el correcte funcionament del seu certificat digital i electrònic.

Per part seva, el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, distingeix en el seu article 10, relatiu a la signatura electrònica dels ciutadans, entre persones físiques, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica. En el cas d'aquests últims estableix que les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica podran utilitzar sistemes de signatura electrònica de persona jurídica o d'entitats sense personalitat jurídica per a tots aquells procediments i actuacions de l'Administració General de l'Estat per als quals s'admetin.

En cas de no admissió, la seu electrònica corresponent haurà de facilitar sistemes alternatius que permetin a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica l'exercici del seu dret a relacionar-se electrònicament amb l'Administració General de l'Estat.