Validacións

Validacións

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificado sede

Segundo establece o artigo 6.1 d) do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro de 2009 (PDF, aprox. 436,20 KB), polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos (22/06/2007) (PDF, aprox. 532 KB), toda sede electrónica dispoñerá dun sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

Convén ter en conta que as referencias contidas nesta norma á Lei 11/2007, do 22 de xuño, deberán entenderse efectuadas a aquelas disposicións da Lei 39/2015, do 1 de outubro (Ref. BOE-A-2015-10565) que regulen a materia, segundo se establece no apartado 3 da súa disposición derrogatoria única. 

Para iso, o Ministerio da Presidencia ofrece a plataforma Valide, a través da cal poderá verificar a validez do certificado da sede electrónica de Garda Civil, de forma directa e gratuíta.

Os certificados da sede teñen a utilidade de asegurar que as relacións dos cidadáns se realizan a través dunha canle segura e dunha oficina pública recoñecida que non permiten a intrusión mal intencionada de terceiros.

 

Sinatura electrónica

A través das sedes electrónicas realízanse todas as actuacións, procedementos e servizos que requiran a autenticación da Administración pública ou dos cidadáns por medios electrónicos.

Os medios de autenticación dos cidadáns para poder interactuar coa Administración nas ocasións nas que se require identificación segura son os que se recollen na Lei 39/2015, do 1 de outubro Ref. BOE-A-2015-10565. (PDF, aprox. 532 KB)

  • Sistemas de sinatura electrónica incorporados ao documento nacional de identidade para persoas físicas.
  • Sistemas de sinatura electrónica incorporados ao documento nacional de identidade para persoas físicas.
  • Outros sistemas de sinatura electrónica, como a utilización de claves concertadas nun rexistro previo como usuario, a achega de información coñecida por ambas as partes ou outros sistemas non criptográficos, nos termos e condicións que en cada caso se determinen.

Para obter información sobre que é a sinatura electrónica, como pode obterse, quen pode proporcionala, como e cando debe utilizala, acceda á información que a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) pon á súa disposición a través de CERES.

A Garda Civil pon á súa disposición unha aplicación que lle permite comprobar e verificar o correcto funcionamento do seu certificado dixital e electrónico.

Pola súa banda, o Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, distingue no seu artigo 10, relativo á sinatura electrónica dos cidadáns, entre persoas físicas, persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica. No caso destas últimas, establece que as persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica poderán utilizar sistemas de sinatura electrónica de persoa xurídica ou de entidades sen personalidade xurídica para todos aqueles procedementos e actuacións da Administración xeral do Estado para os que se admitan.

En caso de non admisión, a sede electrónica correspondente deberá facilitar sistemas alternativos que lles permitan ás persoas xurídicas e ás entidades sen personalidade xurídica o exercicio do seu dereito para relacionarse electronicamente coa Administración xeral do Estado.