Accessibilitat

Accessibilitat

 

Guàrdia Civil treballa en un procés de millora contínua perquè els seus portals web compleixin els principis d'accessibilitat i usabilitat, establerts en l'article 4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Els llocs web de Guàrdia Civil tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat indicats en la norma UNE 139803:2004.

La Seu Electrònica de la Guàrdia Civil ha estat dissenyada i construïda amb l'objectiu de ser accessible per a tots els ciutadans, de manera que no s'exclogui a aquells amb qualsevol mena de discapacitat o limitacions de tipus tecnològic.

Aquesta Seu Electrònica ha adaptat el seu contingut a les directrius d'accessibilitat WAI preparant el contingut per a complir amb les indicacions WCAG 2.0 en el seu nivell AA i utilitzant formats estàndard establerts pel W3C

La validació d'aquestes pàgines pot realitzar-se a través del Test d'Accessibilitat Web (TAW) i també mitjançant el test de validació xhtml del W3C.

 

Visualització en navegadors

S'ha comprovat el correcte funcionament d'aquesta web amb els navegadors:

  • Internet Explorer 7.0 / 8.0 / 9.0,
  • Mozilla Firefox des de la versió 3.0 tant per a Windows com per a Linux,
  • Opera per a Windows com per a Linux,
  • Google Chrome per a Windows com per a Linux,
  • Safari per a Mac US X.

No obstant això, per a una perfecta visualització de la Seu Electrònica de la Guàrdia Civil es recomana actualitzar la versió del navegador.

 

Marc normatiu de l'accessibilitat Web

Els requeriments d'adopció, per part de les Administracions Públiques, de les mesures precises en matèria d'accessibilitat són presents en el marc normatiu espanyol sent de referència sobre aquest tema les següents lleis.

D'aquesta manera es concedeix a tots els ciutadans la igualtat en l'accés als serveis públics a través de les noves tecnologies.

La Llei 32/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic estableix de manera explícita que les AAPP han d'adoptar les mesures necessàries perquè la informació disponible en les seves respectives pàgines web pugui ser accessible a persones amb discapacitat o d'edat avançada. Aquesta mesura hauria de satisfer-se amb anterioritat al 31 de desembre de 2005.

Les mesures es concreten en el desenvolupament parcial d'aquesta llei, corresponent al Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

La fita més important en matèria d'administració electrònica a Espanya, la Llei 11/2007, d'Accés dels ciutadans als serveis públics, recull en el seu article 4 el Principi d'accessibilitat a la informació i als serveis per mitjans electrònics. Especialment es garanteix l'accessibilitat universal i el disseny per a tots els suports, canals i entorns, a fi de que totes les persones puguin exercir els seus drets en igualtat de condicions, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

Com a pautes base per a les mesures d'accessibilitat requerides trobem:

  • Les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), recomanació internacional sobre com fer accessibles els continguts de la Web a les persones amb discapacitat o minusvalidesa.
  • La Norma UNEIX 139803:2004 és una norma espanyola, que ha pres com a punt de partida per a la seva realització les Directrius per a l'Accessibilitat dels continguts en la Web 2.0 (WCAG 2.0) de la Iniciativa per a l'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci de la Web (W3C).
  • La Norma europea CWA 15554:2006.