Accesibilidade

Accesibilidade

 

A Garda Civil traballa nun proceso de mellora continua para que os seus portais web cumpran os principios de accesibilidade e usabilidade, establecidos no artigo 4 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

Os sitios web de Garda Civil teñen o deber de cumprir os criterios de accesibilidade indicados na norma UNE 139803:2004.

A sede electrónica da Garda Civil foi deseñada e construída co obxectivo de ser accesible para todos os cidadáns, de forma que non se exclúan aqueles con calquera tipo de discapacidade ou limitación de tipo tecnolóxico.

Esta sede electrónica adaptou o seu contido ás directrices de accesibilidade WAI, preparou este contido para cumprir coas indicacións WCAG 2.0 no seu nivel AA e utilizou formatos estándar establecidos polo W3C.

A validación destas páxinas pode realizarse a través do test de accesibilidade web (TAW) e tamén mediante o test de validación xhtml do W3C.

 

Visualización en navegadores

Comprobouse o correcto funcionamento desta web cos navegadores:

  • Internet Explorer 7.0/8.0/9.0
  • Mozilla Firefox desde a versión 3.0 tanto para Windows como para Linux
  • Opera para Windows como para Linux
  • Google Chrome para Windows como para Linux
  • Safari  para Mac VOS X.

Con todo, para unha perfecta visualización da sede electrónica da Garda Civil recoméndase actualizar a versión do navegador.

 

Marco normativo da accesibilidade web

Os requirimentos de adopción, por parte das administracións públicas, das medidas precisas en materia de accesibilidade están presentes no marco normativo español, e son referencia respecto diso as seguintes leis:

Deste xeito, concédeselles a todos os cidadáns a igualdade no acceso aos servizos públicos a través das novas tecnoloxías.

A Lei 32/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico establece de maneira explícita que as administracións públicas teñen que adoptar as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas respectivas páxinas web poida ser accesible a persoas con discapacidade ou de idade avanzada. Esta medida debería satisfacerse con anterioridade ao 31 de decembro de 2005.

As medidas concrétanse no desenvolvemento parcial da devandita lei, correspondente ao Real decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

O fito máis importante en materia de Administración electrónica en España, que é a Lei 11/2007, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, recolle no seu artigo 4 o principio de accesibilidade á información e aos servizos por medios electrónicos. En especial, garántese a accesibilidade universal e o deseño para todos os soportes, canles e contornas, co obxecto de que todas as persoas poidan exercer os seus dereitos en igualdade de condicións, responsabilidade, calidade, seguridade, dispoñibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade.

Como pautas base para as medidas de accesibilidade requiridas, atopamos:

  • As pautas de accesibilidade ao contido na web 2.0 (WCAG 2.0), recomendación internacional sobre como facer accesibles os contidos da web ás persoas con discapacidade ou minusvalía.
  • A Norma UNE 139803:2004 é unha norma española que tomou como punto de partida para a súa realización as directrices para a accesibilidade dos contidos na Web 2.0 (WCAG 2.0) da Iniciativa para a Accesibilidade Web (WAI) do Consorcio da Web (W3C).
  • A Norma europea CWA 15554:2006.