Presentació Seu Electrònica

Presentació Seu Electrònica

 

La Guàrdia Civil ha iniciat el segle XXI amb la clara aspiració de fomentar i consolidar l'ús de serveis telemàtics segurs dins de la comunitat universitària i en les seves relacions amb altres entitats.

Les actuacions que conformen aquest desafiament tecnològic es van iniciar amb el pla estratègic "Cap a l'Administració Electrònica", aprovat al juny del 2005, i amb la creació d'un portal web d'Administració Electrònica. Aquest va néixer amb l'objectiu d'acostar els serveis d'Administració Electrònica als ciutadans, així com proveir-los de totes les eines i coneixements necessaris en la utilització d'aquests; el que va constituir el precedent d'aquesta Seu Electrònica de la Guàrdia Civil.

Amb la renovació de la Seu Electrònica de la Guàrdia Civil la nostra Institució fa un important pas cap al compliment del mandat imposat en el seu moment per la Llei 11/2007, de 21 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que reconeixia als ciutadans el dret a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, i s'alinea amb el marc normatiu actual conformat per les Lleis 39/2015 i 40/2015 d'1 d'octubre, que permeten sistematitzar tota la regulació relativa al procediment administratiu, aprofundint en l'agilitació dels procediments amb un ple funcionament electrònic.

A través de la nova Seu, aquesta Institució posa a la disposició dels ciutadans una sèrie de serveis i procediments (als quals s'aniran progressivament afegint altres nous) en els quals la relació amb els interessats podrà realitzar-se on-line, la qual cosa comporta un considerable estalvi de temps i una notable reducció de la documentació que hagin d'aportar.

Des de la pàgina principal de la Seu es pot accedir directament al “Registre Electrònic”, a través del qual es poden presentar els escrits, sol·licituds i comunicacions administratives per via telemàtica, d'acord amb el que es preveu en l'Orde INT/2936/2009.

Al costat dels procediments s'incorpora, amb vocació de dotar de major agilitat i transparència a l'actuació dels nostres òrgans administratius i de govern, el servei de Tauler d'anuncis. A aquest Tauler d'anuncis es pot accedir durant les 24 hores dels 365 dies de l'any des de qualsevol punt d'accés a Internet. En ell es publicaran, amb caràcter substitutiu o complementari segons s'indiqui, les resolucions i actes administratius dels òrgans i serveis de la Guàrdia Civil.

La Guàrdia Civil admetrà per a actuar a través de la Seu Electrònica, sistemes de signatura electrònica que siguin conformes als establerts en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura electrònica i resultin adequats per a garantir la identificació dels participants i, en el seu cas, l'autenticitat i integritat dels documents electrònics, i que siguin compatibles amb els mitjans tècnics de què disposa l'organització. Els ciutadans podran utilitzar els següents sistemes de signatura electrònica per a relacionar-se amb la Guàrdia Civil: en tot cas, els sistemes incorporats al Document Nacional d'Identitat, sistemes de signatura electrònica avançada o reconeguda (incloent els basats en certificat electrònic reconegut), així com altres basats en la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, en l'aportació d'informació coneguda per totes dues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinin.

Els ciutadans podran posar-se en contacte amb la Seu Electrònica de la Guàrdia Civil a través de la “Bústia” de la Seu Electrònica.

Els ciutadans tindran a la seva disposició en la Seu Electrònica de la Guàrdia Civil el programari necessari per a la seva instal·lació en l'ordinador personal des del qual es vagi a accedir als procediments i serveis de la Seu. Igualment, en compliment de les polítiques d'accessibilitat, es proporcionarà una explicació per a l'adaptació en la navegació a les necessitats de cada usuari.

La posada en marxa d'aquesta Seu Electrònica no és res més que l'inici d'un procés que té com a fi aconseguir una administració moderna adaptada a la realitat que imposen les noves tecnologies; adaptació no sols dels seus mitjans humans i materials sinó també dels seus procediments i formes d'actuació. Estem convençuts que tot això redundarà en benefici dels ciutadans que es relacionen amb la nostra Institució.