Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

 

 

 

¿Com tramitar un procediment a la Seu electrònica?

  1. Trieu el procediment a partir del menú superior, de l'inferior que apareix a la "home" o del que apareix al peu.
  2. Autenticar-se després de prémer sobre el botó Entreu que el condueix a l'accés per Cl@ve.
  3. Després d’autenticar-se per algun dels mètodes de Cl@ve se li donarà accés a un formulari.
  4. Emplenar el formulari, en alguns casos li permetrà també el pagament per al que s'han creat els camps corresponents.
  5. L'aplicació els informarà per correu electrònic de l'inici del seu procediment després d'acabar el tràmit.
  6. Després d'acabar el tràmit l'aplicació els pot proporcionar un justificant de registre i una còpia (autèntica) de sol·licitud amb un CSV.
  7. Posteriorment al menú "Els meus expedients" podrà recuperar la seva sol·licitud, les comunicacions, Requeriments o Resolució, ...
 

¿El Registre Electrònic substitueix el Registre General?

No. El registre Electrònic de la Guàrdia Civil es configura com una oficina de registre en els termes que preveu el RD 263/1996 però únicament habilitat per a la recepció i remissió de les sol·licituds, escrits i comunicacions relacionats amb els tràmits i procediments inclosos en l'annex a l'Ordre ministerial INT/2936/2009 i modificacions posteriors.
Aquests procediments han de ser publicats en lloc visible a la pàgina d'inici del Registre Electrònic. En qualsevol cas, sempre podrà fer ús de qualsevol finestreta del Registre General per a aquests tràmits.
S'ha habilitat un formulari genèric per a la remissió d'escrits i comunicacions no relacionats amb els procediments i actuacions específiques de la resta de procediments.

A dalt

 

Puc utilitzar el Registre Electrònic de la Guàrdia Civil per presentar documents dirigits a altres organismes?

No, solament es podran presentar les sol·licituds, escrits i comunicacions relacionats amb aquells tràmits i procediments de la Guàrdia Civil que apareguin publicats en la pàgina d'inici del Registre Electrònic.

A dalt

 

¿Com sé si la Guàrdia Civil ha rebut una documentació que he presentat en el Registre Electrònic?

El Registre Electrònic emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de l'escrit, sol·licitud o comunicació de què es tracti, en el qual constaran les dades proporcionades per l'interessat, amb indicació de la data i hora en què tal presentació es va produir en el servidor i un número de registre per a la identificació de la transacció.


Aquest resguard consisteix en un fitxer electrònic signat amb el certificat del servidor web de la Guàrdia Civil que garanteix el no repudi per part de la Direcció General de la Guàrdia Civil de les dades aportades pel sol·licitant. És molt important guardar el fitxer.

A dalt

 

¿Com puc validar la signatura del resguard?

Per poder validar la signatura digital del resguard emès pel Registre Electrònic, ha d'instal·lar el certificat del servidor web de la Guàrdia Civil i confiar expressament en les signatures creades per aquest certificat.

A dalt

 

¿Què puc fer si he perdut el resguard?

En l'opció Els meus expedients pot veure un llistat amb les sol·licituds realitzades i descarregar el resguard de cadascuna d'elles.

A dalt

 

¿És necessari utilitzar el sistema operatiu Windows per a utilitzar el registre electrònic?

No. Pot utilitzar sistemes operatius basats en Linux, amb Mozilla.


Els requisits necessaris poden ser consultats en l'opció Requisits Tècnics que es pot trobar en la present Seu Electrònica.

A dalt

 

¿Què és un certificat digital?

Un certificat digital permet identificar al seu titular. Assegura la identitat del qual estableix la comunicació telemàtica i si s'utilitza per a signar dades permet garantir que aquestes no han estat modificades així com la identitat del signant.


Per exemple, en la pàgina web de Ceres trobarà informació sobre el que és un certificat digital.

A dalt

 

¿Com puc aconseguir un certificat digital?

Podrà obtenir un certificat digital a través de qualsevol de les entitats emissores de certificats reconegudes. Per exemple, en la pàgina web de Ceres trobarà informació sobre com aconseguir un certificat digital.

A dalt

 

¿Puc usar el meu DNI electrònic per a accedir al Registre Electrònic?

Sí. Tal com recull la Declaració de Pràctiques de Certificació del DNI electrònic, els certificats electrònics continguts en el mateix podran utilitzar-se com a mitjà d'autenticació de la identitat i com a mitjà de signatura electrònica de documents.
D'altra banda, el DNI electrònic, a més de la capacitat d'identificació física del seu titular, posseeix la capacitat d'identificació en mitjans electrònics i de signar electrònicament com si d'una forma manuscrita es tractés. D'aquesta manera garanteix que la personalitat del signant no és suplantada.
Cal descarregar-se i instal·lar els drivers adequats, descarregui'ls del següent enllaç: DNI Electrònic

A dalt

 

¿Com puc canviar de certificat una vegada iniciada una sessió?

Quan un servidor demana un certificat d'autenticació indicant que és vostè, el certificat triat es guarda en una memòria de cau en una sessió SSL. El certificat triat pot romandre en el cau fins que reiniciï el seu navegador.


Si fa clic a Esborrar estat SSL situat en la pestanya de Contingut del quadre de diàleg Opcions d'Internet, tots els certificats d'autenticació de client del cau Secure Socket Layer (SSL) s'eliminaran sense la necessitat d'obrir una nova finestra del seu navegador.

A dalt