Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

 

 

 

¿Como tramitar un procedemento na sede electrónica?

  1. Elixa o procedemento a partir do menú superior, do inferior que aparece na “home” ou do que aparece no pé.
  2. Autenticarse tras pulsar o botón “Acceda” que o conduce ao acceso por cl@ve.
  3. Tras autenticarse por algún dos métodos de clave, daráselle acceso a un formulario.
  4. Cubrir o formulario nalgúns casos permitiralle tamén o pago, para o que se crearon os campos correspondentes.
  5. A aplicación informarao por correo electrónico do inicio do seu procedemento tras acabar o trámite.
  6. Tras acabar o trámite, a aplicación pódelle proporcionar un xustificante de rexistro e unha copia (auténtica) de solicitude cun CSV.
  7. Posteriormente, no menú “Os meus expedientes”, poderá recuperar a súa solicitude, as comunicacións, requirimentos, resolucións…

Arriba

 

¿O Rexistro Electrónico substitúe o Rexistro Xeral?

Non. O Rexistro Electrónico da Garda Civil configúrase como unha oficina de rexistro, nos termos previstos no Real decreto 263/1996, pero está habilitado unicamente para a recepción e remisión das solicitudes, escritos e comunicacións relacionados cos trámites e procedementos incluídos no anexo á Orde ministerial INT/2936/2009 e modificacións posteriores.


Estes procedementos serán publicados nun lugar visible na páxina de inicio do Rexistro Electrónico. En calquera caso, sempre poderá facer uso de calquera portelo do Rexistro Xeral para os devanditos trámites.


Habilitouse un formulario xenérico para a remisión de escritos e comunicacións non relacionados cos procedementos e actuacións específicas do resto de procedementos.

Arriba

 

¿Podo usar o Rexistro Electrónico da Garda Civil para presentar documentos dirixidos a outros organismos?

Non, soamente se poderán presentar as solicitudes, escritos e comunicacións relacionados con aqueles trámites e procedementos da Garda Civil que aparezan publicados na páxina de inicio do Rexistro Electrónico.

Arriba

 

¿Como sei se a Garda Civil recibiu unha documentación que presentei no Rexistro Electrónico?

O Rexistro Electrónico emitirá automaticamente un resgardo acreditativo da presentación do escrito, solicitude ou comunicación de que se trate, no que constarán os datos proporcionados pola persoa interesada, coa indicación da data e hora en que tal presentación se produciu no servidor e un número de rexistro para a identificación da transacción.


Este resgardo consiste nun ficheiro electrónico asinado co certificado do servidor web da Garda Civil que garante o non repudio por parte da Dirección Xeral da Garda Civil dos datos achegados pola persoa solicitante. É moi importante gardar o ficheiro.

Arriba

 

¿Como podo validar a sinatura do resgardo?

Para poder validar a sinatura dixital do resgardo emitido polo Rexistro Electrónico, debe instalar o certificado do servidor web da Garda Civil e confiar expresamente nas sinaturas creadas por este certificado.

Arriba

 

¿Que podo facer se perdín o resgardo?

Na opción “Os meus expedientes”, pode ver unha listaxe coas solicitudes realizadas e descargar o resgardo de cada unha delas.

Arriba

 

¿É necesario utilizar o sistema operativo Windows para utilizar o rexistro electrónico?

No. Pode utilizar sistemas operativos baseados en Linux, con Mozilla.


Os requisitos necesarios poden consultarse na opción “Requisitos técnicos”, que se pode atopar na presente sede electrónica.

Arriba

 

¿Que é un certificado dixital?

Un certificado dixital permite identificar o seu titular. Asegura a identidade do que establece a comunicación telemática e, se se utiliza para asinar datos, permite garantir que estes non foron modificados, así como a identidade do asinante.


Por exemplo, na páxina web de Ceres atopará información sobre o que é un certificado dixital.

Arriba

 

¿Como podo conseguir un certificado dixital?

Poderá obter un certificado dixital a través de calquera das entidades emisoras de certificados recoñecidas. Por exemplo, na páxina web de Ceres atopará información sobre como conseguir un certificado dixital.

Arriba

 

¿Podo usar o meu DNI electrónico para acceder ao Rexistro Electrónico?

Si. Tal e como recolle a Declaración de prácticas de certificación do DNI electrónico, os certificados electrónicos contidos neste poderán utilizarse como medio de autenticación da identidade e como medio de sinatura electrónica de documentos.


Doutra banda, o DNI electrónico, ademais da capacidade de identificación física do seu titular, posúe a capacidade de identificación en medios electrónicos e de asinar electronicamente como se se tratase dunha forma manuscrita. Deste xeito, garántese a non suplantación da personalidade do asinante.


É preciso descargar e instalar os drivers adecuados na seguinte ligazón: DNI electrónico

Arriba

 

¿Como podo cambiar de certificado unha vez iniciada unha sesión?

Cando un servidor pide un certificado de autenticación indicando que é vostede, o certificado elixido gárdase nunha memoria de caché, nunha sesión SSL. O certificado elixido pode permanecer no caché ata que reinicie o seu navegador.


Se fai clic en ”Borrar estado SSL”, situado na pestana de “Contido” do cadro de diálogo “Opcións de Internet”, todos os certificados de autenticación de cliente da caché Secure Socket Layer (SSL) eliminaranse sen a necesidade de abrir unha nova xanela do seu navegador.

Arriba